Kommuneplan forsiden

4.8.I8 Lundeborgvej, Troensevej m.m.

Mål

Området skal fortsat anvendes til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet.

Den fortsatte udbygning og anvendelse skal ske under størst mulig hensyn til eksisterende virksomheder i området, og til boligområderne umiddelbart vest for området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området fremtræder veldisponeret, og den overvejende del af den eksisterende bebyggelse harmonerer både i størrelse og udseende.

Langs Tranholmvej skal beplantningsbæltet sikre sammenhængende grønne forarealer på tværs af skel. Arealerne skal i hovedsagen være græsbeklædte og beplantet med buske og opstammede træer. Mod det åbne land mod øst skal der etableres en tæt beplantning.

Den eksisterende beplantning i området skal bevares, og ved ny bebyggelse skal der suppleres med beplantning, så området opnår en god helhedsvirkning. Hegn i skel skal være i form af  beplantning eventuelt suppleret med trådhegn.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

11-12-2006
Anvendelse
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Rumfang: Max. 2 m³ pr. m² grundareal.
Højde: Max. 10 m.
Byggelinie: Bebyggelse min. 10 m fra Egensevej og Tranholmvej og min. 5 m fra øvrige veje.
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Grundstørrelse: Min. 2.500 m².
Ikke selvstændige lagerhaller over 300 m².
Miljø
Miljøklasse 2-4, se Bilag A.
Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra boligområde mod Tranholmvej.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses området og den eksisterende bebyggelse. Monotone facader på lager og produktionshaller skal undgås.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.
Interne veje og forarealer, skal fremstå som sammenhængende grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Beplantningsbælte på min. 20 m langs Egensevej og Tranholmvej.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Tranholmvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.