Kommuneplan forsiden

4.8.I7 Svendborgvej, Fåborgvej m.m.

Mål

Området skal fortsat anvendes til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet.

Den fortsatte udbygning og anvendelse skal ske under størst mulig hensyn til eksisterende virksomheder i området, og til boligområderne umiddelbart vest for området.

Anvendelse

Indenfor området er der vandindvindingsanlæg for AKV-Tranholm.

Miljø

De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst væk fra boligområderne mod vest.

Kortet viser den principielle afstand til miljøfølsom anvendelse uden for rammeområdet
Arkitektur - Byrum og landskab

Området, der er den ældste del af industriområdet i Aalborg Øst, er delvis udbygget med forskellige typer af større produktionsvirksomheder samt enkelte større serviceerhverv. Det fremtræder veldisponeret med en ret omfattende beplantning, og den overvejende del af den eksisterende bebyggelse harmonerer fint størrelses- og funktionsmæssigt.

Langs Tranholmvej skal beplantningsbæltet sikre sammenhængende grønne forarealer på tværs af skel. Arealerne skal i hovedsagen være græsbeklædte og beplantet med buske og opstammede træer. Mod det åbne land mod øst skal der etableres en tæt beplantning.

Den eksisterende beplantning i området skal bevares, og ved ny bebyggelse skal der suppleres med beplantning, så området opnår en god helhedsvirkning. Hegn i skel skal være i form af  beplantning eventuelt suppleret med trådhegn.


Virksomhedens facade er udformet som en reklamesøjle for denne forhandler af træ.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

11-12-2006
Anvendelse
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Der må ikke etablere oplagsvirksomhed grænsende op mod Tranholmvej.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 10 m,
Byggelinie: Bebyggelse min. 10 m fra Egensevej og Tranholmvej og min. 5 m fra øvrige veje.
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Grundstørrelse: Langs Tranholmvej min. 4.000 m², øvrig område min. 2.500 m².
Miljø
Miljøklasse 2-6, se Bilag A.
Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra Tranholmvej.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3. 
Beskyttet natur (§3).
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses området og den eksisterende bebyggelse.
Monotone facader på lager og produktionshaller skal undgås.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.
Interne veje og forarealer, skal fremstå som sammenhængende grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Beplantningsbælte på min. 20 m langs Tranholmvej og mod øst.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Tranholmvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone