Kommuneplan forsiden

4.8.R5 Langs Romdrup Å

Mål

Det grønne område ligger som et samlet grønt bælte vest og nord for Romdrup Å. Området skal fastholdes som rekreativt område.

Arkitektur - Byrum og landskab

Tilgængeligheden til Romdrup Å skal forbedres.
11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Området ikke må anvendes til forureningsfølsomme aktiviteter pga. beliggenheden i erhvervsområdet
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets drift.
Etager: Max. 1
Højde: Max 6 m.
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m).
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et græsklædt engareal med enkelte træer og buske.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone