Kommuneplan forsiden

4.8.M3 Nørkæret

Mål

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Aalborg Havn`s faciliteter.

Området forbeholdes virksomheder med særlige krav til beliggenhed. Med disse menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige by- og erhvervsområder, bl.a. virksomheder, der skal placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom anvendelse.

Derudover skal der i planlægningen tages hensyn til afstandskrav/sikkerhedsafstande til eltransmissionsledninger i området. Det gælder både 150kV kabelanlæg og 400 kV luftledninger.

Anvendelse

Begrænsningen i oplagsvirksomhed er for at hindre, at der etableres deponier i området, da disser bør etableres i områder, som er specielt udlagt til sådanne formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal udbygges som et attraktivt industriområde. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der etableres beplantningsbælter eller levende hegn, som en naturlig adskillelse imellem områdets forskellige funktioner.

Langs Rørdalsvej og interne veje, skal der sikres sammenhængende grønne forarealer. Desuden skal der sikres allétræer langs Rørdalsvej, for at synliggøre Limfjordskilen uden om havnen. Mod det åbne land skal der etableres afskærmende beplantning.

Mod det åbne land mod syd og øst, skal der etableres afskærmende beplantning.

23-01-2017
Anvendelse
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Oplagsvirksomhed o.l., jf Bilag A.
Dog må der ikke etableres fyldplads, losseplads o.l. i området.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: max. 50.
Højde: Max. 40 m.
Byggelinie: Bebyggelse min. 25 m fra  Tranholmvej og min. 5 m fra øvrige veje.
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Grundstørrelse: Min. 2.500 m².
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m).
Miljø
Miljøklasse 4-7, se Bilag A.

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning se retningslinie 2.1.6.
En udnyttelse af området kan få konsekvenser for boliger i og uden for området.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal tilpasses området og de omkringliggende bebyggelser.

Høje bygninger skal udformes under hensyn til deres synlighed som landemærker.
Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Forarealerne langs Rørdalsvej, Nørkæret og interne veje skal fremstå som sammenhængende grønne arealer.
Langs Nørkæret og Rørdalsvej skal der plantes allétræer.
Hegn i skel og mod opholdsarealer kun i form af beplantning eventuelt suppleret med trådhegn.
Mod det åbne land skal der etableres mindst 15 m beplantningsbælte.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun ad tilslutningsveje fra Rørdalsvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.