Kommuneplan forsiden

4.8.R4 Beplantnings­bælte ved Troensevej

Mål

Det grønne område ligger mellem Troensevej og Svendborgvej. Det indgår som adskillelse mellem de enkelte industriafsnit og indgår samtidig som en del af et samlet grønt bælte ved Romdrup Å.

Området skal fastholdes som rekreativt område.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Området ikke må anvendes til forureningsfølsomme aktiviteter pga. beliggenheden i erhvervsområdet
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets drift.
Etager: Max. 1
Højde: Max 6 m.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Områderne udformes som grønne strøg med randbeplantning af træer. Beplantningen skal etableres forinden de enkelte industriafsnit udbygges.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres mulighed for busvejsforbindelse gennem området mellem de enkelte industriafsnit.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone