Kommuneplan forsiden

4.8.I2 Vejdybet

Mål

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Aalborg Havn`s faciliteter.

Havneområdet er veludbygget med sporanlæg og alle nødvendige havnerelaterede faciliteter.

Området er under udbygning med større produktions- og servicevirksomheder. Det er af stor betydning for havneområdets attraktivitet, at udbygningstakten bliver hensigtsmæssig og at der stilles krav til bebyggelsen og områdets udnyttelse. 

Anvendelse

I området ligger den centrale del af NTC - Nordjysk Transport Center.

Begrænsningen i oplagsvirksomhed er for at hindre, at der etableres miljøbelastende deponier, da disse bør etableres i områder, som er specielt udlagt til sådanne formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer virksomheder, som har betydning for hele havneområdet. Ved ny- og ombygninger skal den bygningsmæssige standard i området som minimum fastholdes. Langs Rørdalsvej skal der sikres sammenhængende grønne forarealer og allétræer, for at synliggøre Limfjordskilen uden om havnen.

23-01-2017
Anvendelse
Benzinsalg
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Oplagsvirksomhed o.l., jf. Bilag A.
Dog må der ikke etableres fyldplads, losseplads o.l. i området.
Der må kun indrettes virksomhed, som har en direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max 50%.

Højde: Max. 30 m.
Bygninger må ikke opføres nærmere Rørdalsvej end 8,5 m og ikke nærmere øvrige veje end 5 m.
Miljø
Miljøklasse 4-6, se Bilag A.
Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning se retningslinie 2.1.6.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal tilpasses området og de omkringliggende bebyggelser.
Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Høje bygninger skal udformes som markante landemærker.
Forarealer langs Rørdalsvej skal fremstå som sammenhængende grønne arealer. Der skal sikres allètræer langs Rørdalsvej.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun ad tilslutningsveje fra Rørdalsvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone