Kommuneplan forsiden

4.8.T2 Godsbane­gård

Mål

Målet er at sikre areal til godsbanegård.

Byggemuligheder

Området må bebygges med nødvendige bygninger, perroner, ramper og sporanlæg for en godsbanegård.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Transport
Kun godsbanegård og anlæg i tilknytning hertil.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Rumfang: Max. 4 m³ pr. m² grundareal.
Højde: Max. 15 m.
Enkeltbygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse, kan opføres i større højde.
Miljø
Miljøklasse 4-7, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra veje med tilslutning til Rørdalsvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.