Kommuneplan forsiden

4.10.N3 Bratbjerg

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til landbrugsformål og rekreative formål.

På længere sigt er målet at området kan understøtte de rekreative aktiviteter, der finder sted ved Bratbjerg og AaB's baneanlæg.

Anvendelse

Området er udlagt til landbrugsformål, herunder skov og vedvarende græsarealer. Karakteristisk terræn og markante grønne elementer skal bevares og forstærkes. Arealerne kan anvendes til rekreative formål af forskellig karakter, der knytter sig til naturområdet.

Inden for området er der vandindvindingsanlæg for AKV-Øster-Uttrup.

Byggemuligheder

Området skal friholdes for bebyggelse bortset fra bebyggelse, der naturligt knytter sig til områdets anvendelse til fælles fritids- og rekreative formål.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Landbrug
Skov
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun nybyggeri og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Skovbyggelinie (300 m)
Beskyttet natur (§3)
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone