Kommuneplan forsiden

4.10.N1 Christians­minde

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til landbrugsformål.

På længere sigt er målet at området kan indgå i den rekreative udnyttelse af kridtgraven, som støttepunkt og adgangsvej for aktiviteter i kridtgraven.

Anvendelse

11-12-2006
Anvendelse
Landbrug
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun nybyggeri og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Ingen større udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder.
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m)
fortidsminder (100 m)
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone