Kommuneplan forsiden

4.10.N6 Trandersgård

Mål

Målet er at sikre en grøn kile mellem Sønder Tranders og Universitetsparken.

Byggemuligheder

Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse for at sikre en klar afgrænsning af Sønder Tranders.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør en del af Flamsted Vårst kilen der er et vigtigt element i den overordnede grønne struktur. Den grønne kile forbinder det åbne land med Universitetsparken og udgør samtidig en god afgrænsning mellem Universitetsparken og landsbyen Sønder Tranders.

Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området. Det karakteristiske terræn og de markante grønne elementer skal bevares og forstærkes.

19-10-2015
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Landbrug
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Området skal friholdes for bebyggelse.
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Den grønne kile fra Universitetsparken til det åbne land skal beskyttes og friholdes for bebyggelse.
Zoneforhold
Landzone