Kommuneplan forsiden

4.10.N2 Landbrugs­skolen

Mål

Området udgør en kile af åbent land mellem Vejgård, Øster Sundby og Nørre Tranders. Målet er at fastholde karakteren af åbent land.

Anvendelse

Området er udlagt til landbrugsområde i afsnit om landdistrikt.

Desuden kan området anvendes til undervisning i tilknytning til landbrugsskolen.

Byggemuligheder

Ny bebyggelse omkring Landbrugsskolen skal placeres under hensyntagen til at bevare den grønne kile mellem Øster Sundby og Nørre Tranders.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets karakter af åbent land skal bevares. Udbygningen af landbrugsskolen med maskinhaller og lignende har betydet at, Nørre Tranders og Øster Sundby er tæt på at være forbundet.

Sammenvoksningen af de to landsbyer skal undgås og derfor er det vigtigt at karakteren af åbent land omkring landbrugsskolen fastholdes.

11-12-2006
Anvendelse
Landbrug
Undervisning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun nybyggeri og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Ingen større udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder.
Erhvervsmæssig nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Beskyttelseslinie: Nørre Tranders Kirke
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent landskab med læhegn o.l.
Placeringen af nyt byggeri skal ske under hensyntagen til at bevare den grønne kile på tværs af Struervej
Kulturspor skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone