Kommuneplan forsiden

4.10.R3 Hesteskoen

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for det grønne område Hesteskoen.

Anvendelse

Området anvendes som udflugtsmål for hele Øst Aalborg. I området findes forskellige rekreative faciliteter herunder badebro og aktivitetshus.

Trafik - Veje og stier

Området udgør et vigtigt led i den fremtidige stiforbindelse langs kysten på Rørdalhalvøen og der skal derfor sikres areal langs kysten til stiforbindelsen.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun byggeri i tilknytning til strandparkens funktioner.
Strandbeskyttelseslinje (300 m)
Miljø
Anvendelsen af området skal ske under hensyntagen til miljøgenerne fra Østhavnen og Vendsysselværket.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning skal ske under hensyntagen til fjordlandskabet og overgangen mellem land og vand.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Højspændingstracé sikres gennem området.
Zoneforhold
Landzone