Kommuneplan forsiden

4.10.R5 AaB

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for idræts- og friluftsaktiviteter. Der lægges vægt på at aktiviteter i området sker under hensyntagen til den omgivende natur. Området skal åbnes for etablering af rekreative stier til de omkringliggende områder.

Anvendelse

Området kan anvendes til alle former for udendørs friluftsaktiviteter herunder boldbaner, idrætslegeplads og tilknyttede faciliteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal sikres areal til et afskærmende beplantningsbælte omkring området, der giver den nødvendige struktur og afskærmning mod det åbne land og som giver læ til aktiviteterne på området.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5
Etager: Max. 2
Højde: Max 15 m
Miljø
Miljøklasse 2-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Skovbyggelinie (300 m)
Beskyttet dige (§4)
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning skal ske under hensyntagen til anvendelsen af området og overgangen mellem land og by.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone