Kommuneplan forsiden

4.10.N4 Fjelshøj

Mål

Målet er at sikre de markante landskabelige helheder i området, samt fastlægge en grøn kile mellem Gug og Universitetsparken.

Byggemuligheder

Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse, for at en klar afgrænsning af byen kan fastholdes.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør en del af Poulstrup Søkilen/Sohngårdsholm Bykilen, der er et vigtigt element i den overordnede grønne struktur. Den grønne kile forbinder det åbne land med de rekreative faciliteter ved B52 og det grønne område Golfparken. Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området. Det karakteristiske terræn og de markante grønne elementer skal bevares og forstærkes.

Trafik - Veje og stier

Der skal reserveres areal til en eventuel fremtidig sti- og busvejsforbindelse mellem Universitetsområdet og Gug samt en lokal vejadgang mellem Gug og Gigantium.

21-06-2019
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Området skal friholdes for bebyggelse.
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Den grønne kile fra Motorvejen og mod syd til det åbne land skal beskyttes og friholdes for bebyggelse.
Beplantning skal ske under hensyntagen til at bevare det markante landskab og overgangen mellem land og by.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejreservation, se illustrationsplan.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
By og landzone