Kommuneplan forsiden

4.10.T4 Beredskabs­skolen

Mål

Målet er at sikre beredskabsskolens fortsatte udviklingsmuligheder.

Anvendelse

Området rummer beredskabsskolen. Områdets anvendelse er fastsat til tekniske anlæg og undervisning, der samlet set dækker over beredskabsskolens aktiviteter.

Hvis aktiviteterne på området ophører skal området udnyttes landbrugsmæssigt.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Undervisning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse til Beredskabsskole.
Miljø
Miljøklasse 2-5, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Zoneforhold
Landzone