Kommuneplan forsiden

4.10.R1 Hennedal

Mål

Målet er at sikre et grønt frirum tæt på byen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for kolonihaver og tekniske anlæg: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max 4 m
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med havepræg.
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for naturkvaliteter.
Beplantning skal ske under hensyntagen til overgangen mellem land og by.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone