Kommuneplan forsiden

4.10.N8 Sønder Tranders Vej

Mål

Målet er at sikre de markante landskabelige helheder i området, samt understøtte en den grønne ringforbindelse langs med Indkildedalen.

Området er sammenhængende med det rekreative område syd for Kong Minos Vej, samt den grønne kile mellem Gug og Universitetsparken.

Byggemuligheder

Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse, for at en klar afgrænsning af byen kan fastholdes.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør en del af Poulstrup Søkilen/Sohngårdsholm Bykilen, der er et vigtigt element i den overordnede grønne struktur. Arealet udgør en del af den grønne ringforbindelse langs med Indkildedalen omkring Aalborg by. Den grønne kile øst for Gug forbinder det åbne land med de rekreative faciliteter ved B52 og det grønne område Den Gamle Golfbane. Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området. Det karakteristiske terræn og de markante grønne elementer skal bevares og forstærkes.

18-06-2018
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Området skal friholdes for bebyggelse.
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Den grønne kile langs med Indkildedalen skal beskyttes og friholdes for bebyggelse.
Beplantning skal ske under hensyntagen til at bevare det markante landskab og overgangen mellem land og by.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejreservation, se illustrationsplan.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone