Kommuneplan forsiden

4.10.L3 Sønder Tranders

Mål

Målet er at bevare Sønder Tranders som en velfungerende landsby, herunder at sikre landsbyens særlige træk i bebyggelse, terræn, vejstruktur og beplantning.

Anvendelse

Landsbykarakteren er søgt bevaret ved at give mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder erhverv der kan placeres uden genevirkninger for omgivelserne. Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder skabes desuden mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner og virksomheder, som vurderes at kunne medføre væsentlig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Sønder Tranders består af den gamle Sønder Tranders landsby ved Sønder Tranders Kirke og nye områder med parcelhuse. I den gamle landsby omkring Sønder Tranders Bygade er der mulighed for at bygge op i 1½ etager, mens der i de nyere områder er mulighed for at bygge op i 2 etager. Bebyggelsesprocenten er ligeledes differentieret, se illustration.

4-035_byggemuligheder _600px

Den grønne kile mellem Aladdinvej og Sdr. Trandersvej og området omkring den gamle branddam skal sikres og friholdes for bebyggelse. Det samme skal arealet nord-vest for kirken langs Alfred Nobels Vej.

Øst for Sønder Tranders Kirke er der udlagt et areal, hvor det er muligt at opføre et menighedshus eller lignende bebyggelse med relation til kirkens aktiviteter og med tilhørende parkering. Området kan ikke benyttes til boligbyggeri. Byggeriet skal udformes og placeres under hensyntagen til at bevare indsigten til Sønder Tranders Kirke fra omgivelserne.

Arkitektur - Byrum og landskab

Sønder Tranders er bygget op omkring Sønder Tranders Bygade og Sønder Tranders Vej. I den hidtidige udbygning er de historiske strukturer bevaret ved at omdanne tidligere landbrugsejendomme, fastholde snævre vejforløb, ligesom små fællesområder og kringlede stier er fastholdt. Der er således bygget videre på de historiske strukturer, og det er vigtigt, at disse historiske strukturer og kulturspor bevares som rygraden i landsbyen.

En af Sønder Tranders’ store kvaliteter er, at det er en meget grøn by med mange store og fuldkronede træer af forskellige arter, samt grønne hække. De store træer ses både langs Sønder Tranders Bygade og inde på grundene. Tæerne er med til at skabe en særlig karakter og stemning samtidig med, at de bidrager til et markant og varieret rumligt forløb gennem byen. Den markante beplantning omkring det grønne anlæg og langs Sønder Tranders Bygade skal bevares.

Soender _trander _bygade _beplantning _600px
Landsbyens grønne karakter langs Sønder Tranders Bygade.

En anden af kvaliteterne ved Sønder Tranders er den tætte kontakt mellem by og land. Men der ønskes en klar afgrænsning af landsbyen. Beplantning giver en virkningsfuld kontrast til de åbne marker, der indrammer Sønder Tranders og understreger dens status som landsby. Den grønne afgrænsning påvirker ikke kun oplevelsen af at ankomme og forlade byen, men har også stor betydning for hvordan byen optræder set fra det omgivende landskab, hvor beplantningen slører bebyggelsen. Der skal fortsat ved beplantning sikres en markering af grænsen mellem landsbyen og det omgivende landskab.

Sdrtranders L3_600px
En af kvaliteterne ved Sønder Tranders er den tætte kontakt mellem by og land.
19-10-2015
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se illustration.
Etager: Se illustration.
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger og Sønder Tranders Kirke)
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustration.
Området øst for Sønder Tranders Kirke er reserveret til byggeri i relation til kirkens aktiviteter.
Provst Exner fredning vedrørende Sønder Tranders Kirke
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Markant beplantning skal bevares.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Markering af grænsen mellem landsbyen og det omgivende landskab skal sikres ved beplantning.
En lokalplan i den oprindelige del af landsbyen skal have bevarende sigte.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone