Kommuneplan forsiden

4.10.T1 Fyldplads

Mål

Målet er at skabe rammerne for et deponeringsområde, der på sigt kan udgøre et markant landskabselement.

Anvendelse

Deponering af faste og flydende genbrugs-, rest- og affaldsprodukter.

Miljø

Miljøklassen i depotområderne kan ændres, efterhånden som arealer overgår til naturformål eller landbrug.

Arkitektur - Byrum og landskab

Deponeringen skal ske efter en samlet plan som sikrer, at der opnås en god landskabelig helhedsløsning, så området efterfølgende kan henligge som naturområde eller dyrkes landbrugsmæssigt.

Deponeringen foretages oven på et eksisterende opfyldt deponi. Målet er at der kan skabes en langstrakt bakkeø med en højde af op til 20 m i det flade fjordlandskab.

Omkring de enkelte depoter kan der opsættes trådhegn. Hegn skal så vidt muligt fjernes, i takt med at arealerne efterbehandles.

Der skal sikres en markant beplantning i stor skala, der forstærker landskabselementet.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg Oplagsvirksomhed o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bygninger kun i tilknytning til områdets funktioner.
Bygningerne skal fjernes når områdets deponeringsfunktioner ophører.
Højde: max. 6 m
Deponering: Max. kote 20
Beskyttelseslinie: strand (300 m)
Miljø
Miljøklasse 4-7, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone