Kommuneplan forsiden

4.10.R4 Jørgen Berthelsens Minde

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for kolonihaverne ved Jørgen Berthelsens Minde. Det er også et mål, at området fungerer som et naturnært frirum for byboere med skaberglæde og med grønne fingre. Der lægges vægt på at aktiviteter i området sker under hensyntagen til den omgivende natur. Fællesarealerne skal friholdes for bebyggelse.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for kolonihaver og tekniske anlæg: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max 4 m
Evt. fælleshus kan være højere.
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Skovbyggelinie (300 m)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med havepræg.
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for naturkvaliteter.
Beplantning skal ske under hensyntagen til overgangen mellem land og by.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone