Kommuneplan forsiden

Tornhøj

Mål og perspektiver

Tornhøj ønskes udviklet ud fra en målsætning om at sikre mangfoldighed i bydelen. Der tages udgangspunkt i fire perspektiver: Erhverv, bolig, uddannelse og center.

Boligperspektivet handler om at få det bedste ud af den attraktive beliggenhed med markante landskabstræk og at sikre mulighed forskellige boformer. Det handler også om at skabe rammerne for socialt velfungerende og trygge nærmiljøer. I tilknytning til bydelen spiller Tornhøjcentret en vigtig rolle, som ønskes styrket. Lokal service skal placeres i forbindelse med Tornhøjcentret som har god sammenhæng med det overordnede vej- og stinet.

Erhvervsperspektivet tager udgangspunkt i den trafikalt gode tilgængelighed kombineret med beliggenheden tæt ved universitetet. Erhvervsområdet rummer et omdannelsespotentiale med udviklingsmuligheder for virksomheder med udspring i Aalborg Universitet. Erhvervsområdet ønskes videreudviklet som et vækstcenter for moderne, miljøvenlige virksomheder.

Uddannelsesperspektivet handler om fortsat at sikre mulighed for  uddannelsesrelaterede funktioner i området.

Centerperspektivet sætter fokus på at styrke bydelens og hele Aalborg Øst' samlingssted - bydelscentret ved Humlebakken. Det handler bl.a. om at forbedre sammenhængen mellem Tornhøjcentret og Trekanten.

Byudviklings- / Byomdannelsesområder

Tornhøj er tæt på at være en fuldt udbygget bydel. Området omkring Ribevej er under udbygning og udgør sammen med et mindre område ved Langagervej-Brandevej det sidste område med en væsentlig restrummelighed, illustrationsplan.

For boligområderne vil behovet i fremtiden især være rettet mod fornyelse, så bygningerne udgør tidssvarende rammer for bosætning og samtidig åbner mulighed for andre funktioner. Funktionsintegrationen kan bidrage til at skabe mere liv i bebyggelserne og kan fx bestå i at mindre butikker eller liberale erhverv integreres i boligområderne.

Aalborg Øst – herunder Tornhøj - er udpeget til en helhedsorienteret indsats, der skal forbedre det fysiske og det sociale miljø. Kvarterløft projektet har som et mål at skabe miljøer og enklaver i bydelen med egne identifikationspunkter og oplevelser. Projektet blev igangsat som et statsstøttet projekt og er siden 2002 overgået til at være et kommunalt projekt. Gennem et nært samarbejde med borgerne i området m.fl. er det søgt at give bydelen en stærk identitet og et positivt image. Siden 1997 er der gennemført 130 forskellige projekter.

Byomdannelsen af de eksisterende boligområder skal ske under hensyntagen til at bevare et åbent og grønt præg i bydelen.
På den sydøstlige side af Langagervej skaber de gamle og nedslidte universitetsbygninger mulighed for nye funktioner til offentlige formål. Der lægges vægt på at sikre det grønne præg langs Langagervej og få reetableret den karakteristiske allébeplantning langs vejen.

På den vestlige side af Langagervej er det hensigten at understøtte miljøvenlige virksomheder, der kan drage nytte af den gode trafikale tilgængelighed og beliggenheden tæt på universitetet.

  • Området øst for Langagervej ved de nedslidte universitetsbygninger skal omdannes på baggrund af en helhedsplan
  • Områdets bokvaliteter skal styrkes med en helhedsorienteret indsats jvf. kvarterløft projektet

Som ét af mere end 130 projekter i kvarterløftprojektet er frisbee golf banen i Bundgårdsparken udbygget til 18 huller.

En del af Universitetsbygningerne set fra Langagervej.
Bydelens struktur

Tornhøj er som Smedegård tænkt som en selvstændig funktionel helhed med boliger, erhverv, butikker, skoler og uddannelse mv. Med områdets beliggenhed tæt på universitet, finder man udover traditionelle boliger, et stort antal kollegieboliger i den vestlige del af Tornhøj omkring Langagervej.

Den terrænmæssige beliggenhed og en tydelig grøn kile er markante strukturelle træk. Bydelen ligger på overgangen mellem bakkelandskab og fjordlandskab og fra den nordlige del af bydelen er der unikke udsigtsmuligheder mod syd og øst.

Tornhøjs afgrænsning defineres af overordnede veje: Mod vest af motorvejen, mod nord af Humlebakken, mod øst af Tranholmvej og mod syd af Egensevej. Den grønne struktur med Bundgårdsparken som en markant grøn kile og det veludbyggede stisystem udgør rygraden i bydelen.

Kvarteret omkring Langagervej er primært udbygget med erhvervs- og undervisningsfunktioner. Den øvrige del af af bydelen er domineret af boliger.

  • Beliggenheden i bakkelandskabet og Bundgårdsparken er særlige kendetegn ved Tornhøj
  • Krydset Humlebakken og Budumvej er et landskabeligt højdepunkt i bydelen og i sig selv markant.


Kig mod øst fra krydset Humlebakken/Budumvej.Nordjyske Stiftstidende.
Bebyggelsens karakter

Tornhøj er en ny bydel og udgør den centrale del af Aalborg Øst. Bydelen er bygget omkring Tornhøjcentret og Tornhøjskolen. Siden 1970'erne er bydelen udbygget med boliger af forskellig type. Parcelhusområder i Esbjergparken og Tornhøjparken, ved Herningvej og senest Ribevej og tæt-lav, etagebebyggelse i de øvrige boligområder.

Boligbebyggelserne er hver for sig funktionelt og arkitektoniske forskellige og afgrænsede i bydelen. Kun parcelhuskvartererne er helt anonyme. Der er kun få markante enkeltbygninger. Stiftstidendes byggeri har en vis betydning som pejlemærke.


Ny bebyggelse ved Ribevej.

Rækkehusbebyggelse orienteret mod syd (Oddesundvej).
Landskabet / De grønne områder

Tornhøj er beliggende i et område med markante landskabstræk.

Der er flere åbne, grønne områder i Tornhøj med Bundgårdsparken som det største og mest markante område. Selvom de grønne områder respekterer landskabets karakter, opfattes de på grund af deres udstrækning og indretning let som adskilte områder uden forbindelse til den øvrige bydel.

  • De grønne træk skal skabe kontrast til boligbebyggelsen, men søges bedre integreret som aktive byrum (kvarterløft)
  • De grønne elementer på veje, torve og pladser skal bevares og forstærkes.
  • Parkområderne skal gives en mere klar identitet, der afspejler landskabets storbakkede karakter. Naturindholdet skal forstærkes.

Bundgårdsparken set fra syd.
Trafikken

Tornhøjs trafiksystem bygger på en konsekvent adskillelse af biltrafikken og de øvrige trafikarter på samme måde som resten af Aalborg Øst. Som trafikveje deler Langagervej og Budumvej bydelen i tre dele, der hver for sig er lukkede for gennemkørsel.

Tranholmvej og Egensevej er overordnede veje, som bl.a. betjener trafik til og fra Østhavnen og erhvervsområdet ved Tranholmvej. En yderligere udbygning af Østhavnen og industriområdet vil mindske fremkommeligheden på disse veje og øge miljøbelastningen af de boligområder, der støder op til Tranholmvej og Egensevej.

Stinettet er særdeles veludbygget og betjener alle dele af Tornhøj og resten af Aalborg Øst.

Der er ikke planlagt større trafikale ombygninger indenfor området.


Humlebakken med Reno Nord i baggrunden.

Gjellerupstien.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Fra Tornhøjcenteret ved Humlebakken strækker sig et bælte med børneinstitutioner mod sydvest til Budumvej. Ved Tornhøjskolen ligger en idrætshal. Længere mod vest ligger Herningvejens skole med fritidsklub og DUS. Der er gode stiforbindelser fra områdets boligområder til skoler og institutioner.

Der er ikke planer om udbygning med institutioner.

Tornhøjcentret er, sammen med institutionerne og Trekanten på den anden side af Humlebakken, det centrale område i Aalborg Øst. Der lægges op til at styrke bydelscentret ved at skabe mulighed for mere detailhandel og sætte fokus på en bedre sammenhæng med Trekanten.

Der er afgrænset et centerområde omkring Tornhøjcentret, hvor der er mulighed for udvidelser, herunder en bazar. Også her vægtes gode adgangsmuligheder for cyklister og gående.

  • Regionale funktioner skal sikres tilgængelighed under hensyntagen til det lokale miljø
  • Tornhøjcentret skal styrkes som bydelscenter

Tornhøjcentret.

Aalborg Handelsskole ved Langagervej.
11-12-2006