Kommuneplan forsiden

4.5.C1 Tornhøj

Mål

Målet er at skabe et nyt bæredygtigt og fortættet bydelscentrum i Aalborg Øst, der forbinder områderne nord og syd for Humlebakken til ét samlet byområde.

Bydelscentrum Tornhøj skal samle en række aktivitetsskabende funktioner for at skabe en levende kerne med byliv og attraktive mødesteder. Et varieret udbud af forskellige boligformer kombineret med offentlig og privat service vil understøtte ønsket om mangfoldighed og målet om skabelse af synergier.

Astrupstien, der går igennem området, opgraderes som hovedrygrad, der forbinder hele Aalborg Øst, både for gående, cyklister og med ny kollektiv trafik ifa. en letbus. Ambitionen er at omdanne strækningen via en fortætningsindsats, koblet med en ny mobilitetstænkning, hvor Tornhøjområdet bliver et styrket bydelscentrum i Aalborg Øst.

Nye grønne byrum, der bygger videre på eksisterende beplantninger og udnyttelse af terrænet, skal etableres, så der sikres lokale mødesteder og muliggøres forskellige former for ophold og aktiviteter i det offentlige rum.

20150824_Tornh +©jomr +Ñdet _helhedsplan _MKJ A1 1_1000_FINAL_rev (4)
Principskitse for indretning af
Tornhojområdet
Anvendelse

Rammeområdet er inddelt i delområder: A-Tornhøjgårdområdet, B-byområde ved Tornhøjcenteret, C-Humlebakken, D-byområde nord for Humlebakken og E-Astrupstiforbindelsen med mødestedet Tornhøjparken - se kortet nedenfor.

Delområder Tornhøj (1)

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscentrum, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. 

Detailhandelskort _i _rammer Tornhøj (1)

 

Tornhøjområdet _LP Materiale _FINAL-2 (3)
Fremtidsbillede af Astrupstien

 

Tornhøjområdet _LP Materiale _FINAL-3a
Fremtidsbillede af det
centrale mødested

 

Tornhøjområdet _LP Materiale _FINAL-3b
Fremtidsbillede af pladsen
nord for Humlebakken
Byggemuligheder

Ny bebyggelse i området skal holdes indenfor de angivne byggefelter vist med grå på kortet nedenfor, og der er angivet et max etageantal for hvert byggefelt. Der kan kun bygges i 4 etager, hvis den øverste 4. etage anvendes til grønt tag for ophold.

Bebyggelsen skal placeres med facaderne ud mod de facadebyggelinjer, der er vist med rød streg for hvert byggefelt.

20150825_Tornh +©jomr +Ñdet Lokalplan _endelig Rev -7 (2)

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"

29-02-2016
Anvendelse
Boliger
Butikker*

Restauranter
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**

Kulturelle formål
Fritidsformål

Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
I byggefelterne ud mod delområde E skal der etableres aktivitetsskabende funktioner i stueetagen - se kort.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset  bydelscenter - se modstående kort under "Anvendelse". 
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesgrad: Ny bebyggelse i området skal holdes indenfor de angivne byggefelter - se kort.
Etager: Max etageantal er angivet for hvert byggefelt - se kort.
Facade: Bebyggelsen skal placeres med facaderne ud mod facadebyggelinie - se kort
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ændringer i området skal ske på grundlag af en samlet plan for området.
Der skal indrettes et centralt torv, der skal danne bindeled mellem Tornhøjgårdområdet, Tornhøjcenteret og Trekanten. Torvet skal udformes således, at der skabes et multifunktionelt og aktivt center for bydelen.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Bebyggelse og forarealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs Humlebakken.
P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.