Kommuneplan forsiden

4.5.H1 Langagervej

Mål

Området er næsten fuldt udbygget, overvejende med værksteds-, service-, engros- og lagervirksomhed.

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende erhvervsområde, der udnytter den gode beliggenhed ifht. det overordnede vejnet, kollektiv trafik og universitetet.

Der lægges samtidig vægt på at undgå miljømæssige gener for boligområdet mod sydvest og at bevare Langagervejs allékarakter.

Anvendelse

Det er hensigten at skabe mulighed for let industri i området, herunder vidensvirksomheder der udnytter områdets nærhed til forskning og innovation.

Miljø

I området findes eksisterende virksomheder, der belaster mere end hvad der svarer til miljøklasse 3.

Arkitektur - Byrum og landskab

Skiltning skal udføres i harmoni med bebyggelsen og begrænses til det absolut nødvendige. Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt"

23-11-2009
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Transport
Fritidsformål
Undervisning
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Dyreklinikker m.m.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m., mindre bygningsdele dog max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Beskyttet natur (§ 3).
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse langs Langagervej skal udformes i respekt for den synlige beliggenhed i forhold til vejen.
Bebyggelse skal have et  markant og nutidigt formsprog.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Allébeplantning langs Langagervej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.