Kommuneplan forsiden

4.5.D3 Tornhøjvej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et attraktivt blandet byområde med mulighed for at etablere boliger, institutioner og undervisningsrelaterede funktioner.

Området omfatter det institutionsbælte, der forløber langs Astrupstiforbindelsen fra Bydelscentrum Torhøj til Budumvej i sydvest. Området rummer en række forskellige institutioner og spiller en central rolle i bydelen.

Der lægges vægt på, at byfunktionerne understøtter området, og det bidrager til at styrke Aalborg Øst og udvikle bydelen til en bæredygtig og sammenhængende bydel via fortætning og med blandede byfunktioner, der skal sikre en mangfoldighed og et aktivt hverdagsliv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at områdets fremtoning medvirker til at give Astrupstien et oplevelsesrigt og grønt forløb.

Der lægges samtidig vægt på, at ny bebyggelse orientere sig ud mod Astrupstien og åbner sig op mod denne. Samtidig skal bebyggelsens orientering og placering være med til at understøtte stiens rumlige forløb.

23-01-2017
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Institutioner
Undervisning
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max.  50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 15 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Ny bebyggelse skal tilpasses terrænet og orienteres mod Astrupstien.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelse skal sikre, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger