Kommuneplan forsiden

4.5.O1 Langagervej

Mål

Området anvendes i dag til kollegier, Aalborg Psykiatriske Sygehus og undervisningsformål. Det er målet at fastholde områdets anvendelse til offentlige servicefunktioner.

På den sydlige del af arealet er der en vis restrummelighed.


Ny kollegiebebyggelse.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det er et mål at offentlige byggerier fungerer som spydspidser, hvad angår god nutidig arkitektur. 

Skiltning skal udføres i harmoni med bebyggelsen og begrænses til det absolut nødvendige, se "Din virksomhed - byens ansigt"

Områdets grønne præg skal fastholdes med træer i forbindelse med parkeringsanlæg.

 

 

Det nybyggede Aalborg Psykiatriske Sygehus. Der er mulighed for udvidelser ud mod Langagervej.
 
 
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage, tæt-lav)
Klinikker (ikke dyreklinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder (kun til undervisning og forskning og uden gene for omgivelserne)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 10 m
Fælles opholdsareal: Min. 10%
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet dige (§4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses terrænet.
Bebyggelse skal arkitektonisk set have en høj standard med et markant formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Der skal ud mod Langagervej sikres et ca. 6m bredt, sammenhængende beplantningsbælte.
Allébeplantning langs Langagervejs  skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone