Kommuneplan forsiden

4.5.B3 Ringkøbingvej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende miljø af familieboliger som udnytter den attraktive landskabelige beliggenhed.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
 
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grøn karakter.
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til udsigt mod syd.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.