Kommuneplan forsiden

4.5.O2 Herningvej

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Herningvej Skole og de øvrige institutioner i området.

Området skal fortsat udvikles som institutionsområde.

Adgangen til Bundgårdsparken er en særlig kvalitet for området, der skal fastholdes.

Byggemuligheder

Ved placering af bebyggelse skal der tages hensyn til afledning af spildevand.

Bebyggelse inden for det røde område af hensyn til kloakering.
11-12-2006
Anvendelse
Institutioner
Undervisning
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.