Kommuneplan forsiden

4.5.B1 Esbjergparken

Mål

Området er fuldt udbygget med parcelhuse og skal fortsat være boligområde. Der lægges vægt på at bevare områdets grønne strukturer og forbindelsen til fælles ophold nord for området.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Miljø
 

Området er belastet med trafikstøj fra motorvejen og Hadsundvej.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.

 

Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.