Kommuneplan forsiden

4.5.D1 Hadsundvej

Mål

Målet er at fastholde områdets karakter og sikre at evt. ny bebyggelse integreres i områdets grønne struktur.

På arealet findes beboelsesejendom, tankstation og hotel.

 

Anvendelse

De ubebyggede arealer skal så vidt muligt bevares med sit nuværende udseende og beplantning. En del af området er kuperet lyngklædt naturgrund.

23-11-2009
Anvendelse
Enkeltstående butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 20
Etager: Max. 2
Højde: Max. 9,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for områdets udsigts- og naturkvaliteter.

Grøn struktur må ikke bebygges, se illustrationsplan.

Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af  vejareal i landzone.