Kommuneplan forsiden

4.5.D2 Langagervej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et attraktivt blandet byområde med mulighed for at etablere boliger, kontorer, miljøvenlig erhverv m.m. Der lægges vægt på, at området kan anvendes til en bred vifte af byfunktioner i det omfang at de medvirker til at understøtte området.

 


De karakteristiske universitetsbygninger. Nogle står tomme og efterlader nye muligheder.
Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at områdets fremtoning medvirker til at give Langagervej et oplevelsesrigt og grønt vejforløb.

Der lægges samtidig vægt at ny bebyggelse kan fravige de nuværende bebyggelsesstrukturer og skabe spændende byrum.

Områdets grønne præg skal fastholdes med træer i forbindelse med parkeringsanlæg.


En stor del af forarealet ud mod Langagervej anvendes i dag til parkering.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (tæt/lav, etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max.  40
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 10 m.
Fælles opholdsareal: Min. 10 %.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses terrænet og indpasses med respekt for udsigtskvaliteterne.
Bebyggelse skal arkitektonisk set have en høj standard med et markant formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Der skal ud mod Langagervej sikres et ca. 6m bredt, sammenhængende beplantningsbælte.
Allébeplantning langs Langagervejs  skal sikres.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for:
- disponering af nye punktbebyggelser 
- disponering af varierede opholdsarealer og beplantning.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.