Kommuneplan forsiden

4.5.R2 Bundgårds­parken

Mål

Det er målet at sikre Bundgårdsparken som en bærende del af den grønne Aalborg Øst forbindelse.

Med henblik på at styrke udfoldelsesmulighederne i bydelen er det herudover et mål at kvalificere Bundgaardsparken som bydelspark med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.


Bundgårdsparken spiller en vigtig rolle for friluftslivet i Aalborg Øst.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at den overordnede oplevelse af området som et åbent landskabstræk i bydelen skal fastholdes. For at skabe varierede aktivitets- og opholdsmuligheder lægges der samtidig op til at mindre grønne rum kan afgrænses og målrettes specifikke aktiviteter.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 5.
Etager: Max. 1.
Højde: Max 6 m.
Miljø
Registreret fortidsminde (§ 12).
Beskyttet natur (§ 3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en landskabspark, der spiller sammen med områdets topografii og den omkringliggende bebyggelse.

Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Der skal sikres areal til en busvej fra Budumvej til Herningvej langs Gullestrupstien.
Parkeringsareal må kun etableres i det omfang, det er nødvendigt for parkens besøgende. Det skal ske i parkområdets nordøstlige del.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.