Kommuneplan forsiden

4.5.R1 Langagervej-kvarteret

Mål

Det grønne område ligger mellem Esbjergparken og erhvervsområdet. Andrupstien, Bordrupstien og Hostrupstien løber igennem området. Området grænser umiddelbart op til motorvejen.

Området skal fastholdes som rekreativt område.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Kulturelle formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger til idrætsformål og bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets drift.
Bebyggelsesprocent: Max. 5
Etager: Max. 1
Højde: Max 6 m. Evt. idrætshal dog max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§ 3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Eksisterende regnvandsbassin skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.