Kommuneplan forsiden

4.5.B2 Ribevej

Mål

Målet er at skabe rammerne for en fortsat udbygning med attraktive, varierende boliger som udnytter områdets beliggenhed på en sydvendt skråning med udsigt udover Universitetet og Lundby Bakker.

Der lægges vægt på visuel og rekreativ sammenhæng mellem universitetsområdet og den bagvedliggende by i form af grønne kiler og bælter.

Området indgår i kommuneplanens hovedstruktur som byudviklingsområde til boliger, 2004-2007.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.


Ny bebyggelse ved Ribevej.
Byggemuligheder

Fælles opholdsarealer skal så vidt muligt udlægges samlet for det enkelte boligområde og placeres centralt i bebyggelsen.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/ tæt-lav/etage)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige: Max. 25 for åben-lav
Max. 30 for tæt-lav
Max. 40 for øvrige.
Etager: Max. 2.
Max. 7,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% for åben-lav og min. 10% for tæt-lav.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets karaktergivende beplantning skal indarbejdes i kommende bebyggelser. De strukturerende læhegn gennem området skal bevares.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone.