Kommuneplan forsiden

4.5.B4 Herningvej øst

Mål

Boligområdet er udbygget med rækkehusbebyggelse af samme karakter og alder. Områdets karakter ønskes fastholdt. Målet er at sikre rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde, der også udnytter nærheden til Bundgårdsparken.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets grønne præg og de grønne kiler skal fastholdes, og adgangen til Bundgårdsparken er en kvalitet, der skal sikres.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 10% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med grønt præg.
Bebyggelse skal i struktur, skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.

Grøn struktur må ikke bebygges, se illustrationsplan.

Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.