Kommuneplan forsiden

4.5.B5 Næssundvej m.fl.

Mål

Området er udbygget med tæt-lav bebyggelse og etagehuse, hvoraf en del er opført som ungdoms- og ældreboliger. Områdets karakter som boligområde ønskes fastholdt. Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Sallingsundvej _2015 (1)
Himmerland Boligforenings nyrenoverende boliger på Sallingsundvej 
Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets nordvestlige hjørne, der afgrænset af Humlebakken, Budumvej og Sjørupstien har med sin store, runde græsflade en flot karakter. Arealet skal sikres som rekreativt, grønt område for beboerne.

29-02-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav og etagebebyggelse)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige: Max. 35 .
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 14 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Registreret fortidsminde (§ 12).
Beskyttet dige (§4).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grønt præg.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Bebyggelse skal i struktur, skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Indenfor den enkelte boliggruppe skal bebyggelsen have et arkitektonisk helhedspræg.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejbetjening  fra Budumvej og Humlebakken, ikke mulighed for gennemkørsel.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.