Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan for Godthåb

Godthaab Byudviklingsplan Ny Efterhoering 650

Godthåb er et af kommunens mindre bysamfund med en særlig landsbykarakter. I kraft af byens natur- og landskabskvaliteter, den forholdsvis lille størrelse, de mange historiske islæt og service som skole, købmand mv., er Godthåb en meget attraktivt bosætningsby.

Byudvikingsplanen skal skabe de optimale rammer for det gode hverdagsliv for de ca. 2.130 borgere i byen og for nye borgere.

Byudviklingsplanen skaber en overordnet struktur for udvikling og omdannelse af centralt beliggende arealer, der tidligere har været anvendt til erhvervsformål og fastholder de allerede udlagte arealer til byudvikling vest og nord for byen.

Samlet set skaber byudviklingsplanen rummelighed til 400 nye borgere i byen. I Godthåb er der en eksisterende rummelighed på 205 boliger, hvilket udvides til 265 boliger.

Sammenhængen med den omgivende natur og landskab og med de kulturhistoriske elementer i byen skal styrkes og bidrage til byens identitet.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng

Godthåbs helt egen identitet med den ældre arbejderlandsby i forbindelse med Hammerværket og Ridemandsmølle og en nyere parcelhusby kombineret med Guldbækkens smukke, grønne og rekreative forløb igennem byen skal fastholdes.

Identitet

Godthaab Identitet 500 (1)
Godthåbs overordnede strukturer

 

 • De særlige kvaliteter ved Godthåb skal bevares og sikres.
 • Landsbypræget skal bevares i sammenhæng med parcelhusområderne.
 • Kulturmiljøet omkring Godthåbs tidligere industrimiljøer skal bevares, og oplevelsesværdierne i området skal sikres.
 • De grønne og rekreative kvaliteter ved Guldbækken og Ridemandsmølle Sø skal fortsat være kendetegnende for byen.
 • Godthåb og Svenstrup er næsten vokset sammen. Byerne ønskes fastholdt som selvstændige bysamfund med hver sin identitet kombineret med fælles funktioner som skole og idrætsanlæg.

Landsbyen Godthåb er opstået omkring Papirmøllen Godthåb og senere Hammerværket, der blev grundlagt i 1858 og det vandsystem, som opstod omkring disse i Guldbækkens ådal samt Døsebækkens forløb. Vandkraften var udgangspunktet for produktionen og de oprindelige bebyggede strukturer med arbejderboliger, fabriksbygninger, kirke, missionshus og skole er opstået omkring virksomheden og langs Guldbækken.

Jernbanens spor skærer sig igennem byen fra vest til øst, og ligger i dag som et kulturelt rekreativt spor, Oldstien som forbinder Godthåb med bl.a. Svenstrup mod øst og Nibe mod vest.

Byen ligger smukt i læ på de vest- og østlige skrænter og flader ned mod åsystemet, der går igennem byen fra syd og svinger skarpt mod øst ved den nordlige bygrænse. Flere steder ses gravhøje, som klare kulturspor, på de markante bakker i byens periferi. Kulturhistorien og landskabet i Godthåb har således spillet en afgørende rolle for byens identitet, beliggenhed og vækst, og i dag udgør kulturen og ådalen en vigtig del af byens grønne struktur, som binder bebyggelserne sammen i et samlet landskabeligt netværk.

Byens kulturhistorie sikres og levendegøres ved bestemmelser for de relevante rammeområder om bevaring af historisk byggestil, fastholdelse af kulturhistoriske spor, vejstruktur, respekt for bevaringsværdier mv.

Godthaab Hammervaerkets Administrationsbygning 500
Hammerværkets administrationsbygning indrettet til boliger

Parcelhusbebyggelsen er oprindeligt udbygget mellem Ridemandsmøllevej, der er den historiske vej til Svenstrup, og Zincksvej. Den tidlige del af parcelhusbyen fra 1960'erne og 1970'erne har en mere åben struktur med gennemgående vejforløb. Vest og øst herfor ligger mere sluttede enklaver af tæt-lav og åben-lav byggeri fra 1980'erne og frem.

Arbejderlandsby og parcelhusbyen er idag en samlet enhed med ca. 2.130 indbyggere.

Byudviklingsplanen sikrer, at de nævnte strukturer fastholdes, at nybyggeri og omdannelse sker på en sådan måde at kulturarven og de grønne og rekreative kvaliteter sikres.

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv

Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og lokale løsninger. Det gode hverdagsliv skabes ikke kun for borgerne, men i særdeleshed også af borgerne selv.

I Godthåb har borgerne noget at være stolte af og sammen om, for eksempel et rigt foreningsliv, Lyngbjerggårdskolen, købmanden, naturkvaliteter, et attraktivt bosætningsmiljø mv.

Den levende by med attraktive mødesteder

Godthaab Moedesteder Efterhoering 500
Mødesteder
 
 • Medborgerskab er en forudsætning for at skabe en levende by. Det er vigtigt, at borgerne i Godthåb føler et fælles ansvar for at løfte byen.
 • Foreningslivet i Godthåb skal være rigt og varieret - også i fremtiden.
 • Der skal være mulighed for at udvikle butikslivet i Godthåb.

Det er intentionen, at Godthåb skal fremtidssikres som en aktiv, attraktiv og levende by. Dette sikres både ved at skabe sammenhæng mellem byens hverdagsfunktioner i nærmiljøet, og ved samtidig at sikre den gode tilgængelighed, der er til funktioner uden for nærområdet, som skole og idræt i Svenstrup, uddannelse og arbejdspladser i Aalborg samt de rekreative områder i og omkring Godthåb.

Godthåb er en aktiv by med et rigt og varieret foreningsliv, der skaber aktiviteter og noget at mødes om.

Foreningerne er blandt andet Godthåb Borgerforening, folkedanserne Møllekvadrillen, FDF, Lokalhistorisk Forening, Støtteforeningen museet Godthåb Hammerværk, Godthåb Kvindenetværk og Godthåb Trim.

Købmanden rummer vigtige funktioner både i form af muligheden for indkøb af dagligvare, men også som et uforpligtende mødested for byens borgere. I Byudviklingsplanen udvides centerområdet i Godthåb og skaber herved større mulighed for etablering af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Godthaab Redeg Koebmand
Min Købmand på Ridemandsmøllevej.

Aktiv hverdag og rekreation

Godthaab Stier Groen Blaa Efterhoering 500
Grøn-Blå struktur og rekreative stier

 • Muligheder for at nyde naturen og fritidslivet i dagligdagen skal styrkes og udvikles.

Muligheden for at være fysisk aktiv i nærområdet er væsentlig. I Godthåb, og i landskabet omkring byen, er der rige muligheder for udendørs aktiviteter som gåture, cykling og ridning. Disse muligheder skal videreudvikles. Det sker blandt andet ved udlæg af nye områder til skovrejsning nord for byen, og ved udpegning af nye rekreative ruter vest og nord for byen.

Skov, markante beplantninger og grønne områder m.v. skal bevares, så man kan følge årets gang tæt på boligen. Disse kan også være en del af kulturhistorien på stedet, og de har værdi for biodiversiteten og det lokale miljø.

I Højvangshallen i den vestlige del af Svenstrup er der mulighed for at dyrke indendørs idræt. Området er knyttet til Godthåb via gode stiforbindelser.

Bosætning og boligformer

 • Godthåb skal kunne tilbyde forskellige boformer, der passer til forskellige livssituationer.
 • Godthåb er primært en boligby, og omdannelse af tidligere erhvervområder til boligområder prioriteres.

Opbrud i de traditionelle familiemønstre vil præge fremtidens boligmarked. Der bliver stadigt flere enlige og flere sammenbragte familier. Det traditionelle parcelhus, der er målrettet kernefamiliens behov, dækker således ikke alene boligbehovet.

Fremtidens udbud af boliger skal også tage højde for den ændrede demografiske udvikling i Danmark med flere ældre, færre unge og flere der bevidst vælger at bo alene. Flere ældre vil gerne flytte fra parcelhuset til en mindre bolig tættere på byens servicetilbud, men de vil ofte gerne forblive i nærmiljøet, hvor netværket findes. Dette ønske harmonerer i høj grad også med ’singlernes’ behov. Derfor skabes der mulighed for, at Godthåb skal kunne tilbyde nye alternative boformer, der tilgodeser de ældre borgeres og ’singlernes’ behov og samtidig muliggør helt nye samarbejdsløsninger omkring serviceudbuddene.

Hammerværket og Andersens Stålvarefabrik er eksempler på erhvervsområder, der har har udtjent deres funktion. Disse områder er meget egnede til boliger, da de rummer en kulturhistorie, der kan give identitet til det nye boligområde, og da begge områderne ligger centralt i byen ved Zincksparken og kollektiv trafik. 

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse

Byudviklingen i Godthåb skal foregå mod vest og nord, ved omdannelse af tidligere erhvervsområder og ved udvidelse af centerområdet.

 • Byen skal kunne rumme blandede boligtyper, ejerforhold og funktioner.
 • Nye boligområder skal spille sammen med rekreative forbindelser og naturområder.
 • Hovedparten af de nye boliger i Godthåb skal placeres i forbindelse med omdannelse af tidligere erhvervområder.
 • Der skal etableres nye boliger mod nord og vest.
 • Centerområdet skal udvides.

En by med blandede boligtyper, ejerforhold og funktioner sikrer mangfoldighed og variation i befolkningssammensætningen, og det liv der udspiller sig i byen. Herved skabes grundlag for et varieret udbud af offentlig og privat service.

Boligområders samspil med eksisterende og nye gode rekreative forbindelser, naturområder, eksisterende skov, ny skovrejsning og udpegede kig til særligt vigtige udsigter på de rekreative ruter er væsentlig. Forbundetheden til den omkringliggende natur er en essentiel del af Godthåbs identitet og for borgernes sundhed og trivsel.

De nye boligområder
I Godthåb By er der følgende områder til etablering af nye boliger.

Godthaab Boligomraader Navn Kursiv 500
Områder til nye boliger

Hammerværket
Området ved Hammerværket rummer et tidligt industrielt kulturmiljø centralt i byen. I 2011 er der gennemført lokalplanlægning af området, der sikrer områdets bygninger og kulturspor og sætter rammerne for, hvor der er mulighed for nybyggeri. Områdets rummelighed er på ca. 50 boliger, der enten er tæt-lav boliger eller etageboliger i op til 3 etager.

Andersens Stålvarefabrik, Døsebækparken
Området rummer den tidligere Andersens Stålvarefabrik og et ubebygget areal. Der kan ske en omdannelse af de tidligere fabriksbygninger med respekt for områdets kulturhistoriske værdier. Ny lokalplan for området udarbejdes tidsmæssigt parallelt med byudviklingsplanen. Områdets rummelighed er på ca. 50 boliger. De tidligere fabriksområde omdannes til tæt-lave og etageboliger, og den resterende del af område anvendes til parcelhuse.

Ved Oldstien
Området rummer pt. Den gamle Brugs, der er omdannet til boliger samt murer- og entreprenørvirksomhed med mindre erhvervsbygninger og oplag. Der kan etableres et nyt boligområde på arealet i harmoni med beliggenheden ved Hammerværket og Guldbækken. Områdets rummelighed er på ca. 10 boliger, der enten er tæt-tave eller etageboliger i op til 2 etager.

Lille Volstrupvej
Området ligger i den vestlige del af Godthåb og grænser op til nye skovområder mod vest. Områdets restrummelighed er på ca. 35 åben-lave boliger.

Fenris Alle
Området ligger nord for den oprindelige parcelhusby og grænser op til Oldstien. Området er lokalplanlagt og har en restrummelighed på ca. 75 tæt-lave boliger.

Ved Skipper Clement Vej
Området ligger nord for Godthåb, og skal have karakter af skovbebyggelse. I skovens lysninger kan placeres fritliggende villaer eller dobbelthuse. Områdets rummelighed er på ca. 45 boliger.

Udvidelse af centerområdet
Det naturlige center i Godthåb ligger ved Ridemandsmøllevej. Området kan udnyttes til butikker og service. Området rummer idag blandt andet Lyngbjerggårdskolen og Børnehaven Ridemandsmøllevej, hvorimod købmanden ligger vest for centerområdet. Selve centerområdeafgrænsningen er udvidet på den anden side af Ridemandsmøllevej og med erhvervsområdet i den østlige del af Ridemandsmøllevej. Købmanden er ikke inddraget i udvidelsen af centerområdet af trafikale årsager, da den ligger tæt på Ridemandsmølle. Udvidelsen foretages på baggrund af ønsket om at skabe bedre muligheder for etablering af butikker og service i Godthåb.

Godthaab Centeromraade
Centerområdet på Ridemandsmøllevej er udvidet fra den lilla flade til den lilla afgrænsning

Erhverv
Der er fortsat mulighed for etablering af  lokalt forankrede erhverv ved Tostrupvej.

Godthaab Erhvervsomraade
Erhvervsområdet ved Tostrupvej er reduceret fra den blå flade til den blå afgrænsning
 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter

Godthåb skal indbyde til friluftsliv. Byen og landskabet omkring byen skal fortsat have et stærkt forgrenet net af grønne forbindelser, der sikrer god mulighed for rekreation og aktivitet.

Landskabet i og omkring Godthåb er smukt og dets kvaliteter skal fortsat sikres. Landskabet er markant og varieret bestående af små og store dale og bakker med Guldbækken og Døsebækken som væsentlige elementer.

Grønne forbindelser

Godthaabs Gbs 9 Kort 500

Godthaabs Gbs 8 Signatur Vandret 500
Grønne og rekreative kvaliteter

 • De interne rekreative stisystemer skal sikres og udbygges, og understøtte muligheden for at kunne bevæge sig til fods og på cykel til skole, på arbejde og til bussen.
 • Borgernes adgang til landskaberne omkring Godthåb skal sikres og udbygges, og invitere til gå-, løbe, cykel- og rideture.

Byens rekreative stisystemer følger dels åsystemet Guldbækken fra syd til nord, dels den markante banesti, Oldstien/Bjergbanestien, der krydser byen fra øst til vest mod Nibe. Desuden går Hærvejen igennem byen fra syd til nord, gennem Guldbæk Ådalen. Byudviklingsplanens bestemmelser om stier sikrer, at de nye byområder bindes godt op på den eksisterende by og nye rekreative områder i det åbne land. Det skal være muligt f.eks. på cykel, gåben eller til hest, at tage på korte, interessante ture i dagligdagen, og på længere ture til smukke destinationer i weekenden. Hvor det er muligt, skal der arbejdes med at kombinere rekreative ruter og skoleveje. Disse stier skal indrettes, så de er egnede som skoleveje eksempelvis med belysning.

Møllesøens, Zincks kanal og Guldbækkens grønne strøg har en meget vigtig rekreativ funktion for byen. Her går mange de daglige ture, og skolebørn bruger det grønne område som skolevej. Kanalen, søen og de gamle bøgetræer vidner om historien og landskabet, og giver et vigtigt grønt modspil til byens bebyggelser.

Bakkedraget på den sydlige side af Runesvinget, bidrager sammen med skovområder mod vest med muligheder for at kunne gå længere ture, i ubebyggede omgivelser, og nyde udsigten ud over det åbne land og ind over byen og ådalen. 

Stisystemerne i Billeskoven, mod vest bindes sammen med stierne i Drastrupskoven mod nord. På den måde øges de rekreative muligheder i den vestlige og nordlige del af byen.

Landskaber

Godthaab Gbs Landskab 3 Kort 500

Godthaab Gbs Landskab 3 Signatur Vandret 500

Landskabet i og omkring Godthåb

 • Landskabets kvaliteter, herunder væsentlige udsigter, skal bevares og afspejles i planlægningen af nye byområder.
 • Den grøn kile mellem Godthåb og Svenstrup skal fastholdes.
 • Det grønne præg i byen og på bakkerne omkring byen skal udbygges og bevares.

Landskabet omkring Godthåb er et markant, varieret og smukt landskab bestående af store og små dale og bakker. Guldbækkens markante ådal mødes med Døsebækkens kortere forløb, og løber mod øst til Øster Ådal. Bebyggelserne ligger på skrænter og flader ned mod dalsystemet. De store bakketoppe omkring byen ligger som smukke udsigtspunkter og større tilgængelige rekreative landskaber – flere med gode stisystemer.

Bebyggelsen skal primært fastholdes på skrænter og flader, og det naturlige terræn i det enkelte område skal danne grundlag for udnyttelsen af området. Boligområdet Skipper Clements Vej etableres dog på en bakketop. Her sikres landskabsinteresserne ved, at området skal flettes sammen med skoven.

Mellem Godthåb og Svenstrup forløber en dalsænkning, der ligger som en grøn kile mellem byerne. Den danner sammen med boldbanerne og beplantningen langs Midgården en grøn kile, der dels er en visuel adskillelse og en økologisk spredningskorridor. Denne grønne kile skal skal bevares.

Mod nord mellem Frejlev og Godthåb/Svenstrup ligger Drastupskoven, som ønskes udvidet helt til Godthåb. Vest for byen er der etableret nyere skovrejsning, Billeskoven. Målet er, at byen omsluttes af skov mod vest og nord.

Den solide bøgebeplantning langs Runesvinget og Guldbækvej skal bevares som en grøn ramme om byen og en grænse mellem byen og trafikken. Ligeledes er der omkring kirken og Oldstien væsentlige beplantninger, som understreger stemning og karakter for stedet. Disse er også væsentlige beplantninger, som skal bevares.

Den gamle vej, Tostrupvej, opleves som en smuk grøn vejstrækning, flankeret mod øst af træerne langs kanalen, og mod vest af punktvise træplantninger, der står mellem husene. Tostrupvejs grønne præg skal fastholdes.

Grønne elementer langs vejene kan fremhæve vejforløb og virke som vejvisere. Eksempelvis vil en række træer langs Zincksvej eller Ridemandsmøllevej kunne lede til markante knudepunkter i Godthåb som Ridemandsmølle og Hammerværket.

Fra de udpegede udsigtspunkter får man en god fornemmelse af bakkelandskabets udformning omkring ådalen, og bebyggelserne nedtones af landskabets store træk, og man føler sig langt væk fra byen. Også kulturhistoriske elementer, som kirkerne, kan ses fra udsigtspunkterne, og bruges som fikspunkter.

Grundvandsinteresser

Godthaab Drikkevand 695Px
Drikkevandsinteresser

 • Drikkevandsinteresser skal sikres ved byudvikling.

Hele Godthåb ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, hvor den fremtidige drikkevandsressource skal findes.
Byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Det sikres i forbindelse med byudvikling m.m. inden for de eksisterende rammer i videst muligt omfang, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening.

Det centrale byområde ved Zinksvej, Ridemandsmøllevej og Runesvinget er beliggende inden for kildepladszonen til Godthåb Vandværk, og området nord for Skipper Clements vej er indvindingsoplandet til Svenstrup Vandværk, Atletikvej.  Her gælder skærpede restriktioner for byggeri, anlæg samt brug af friarealer.

 
Fold ind/ud Mobilitet

Der skal sikres god tilgængelighed mellem bolig, fritidstilbud, rekreative arealer, uddannelsestilbud, indkøb og arbejdspladser. Infrastrukturen skal understøtte brug af bæredygtige mobilitetsformer som gang, cykel og bus.

Godthaab Veje 500
Godthåbs overordnede vejstruktur

 • Godthåbs overordnede vejstruktur med Skipper Clements Vej og Runesvinget som de primære adgangsveje og Ridemandsmøllevej og Tostrupvej som væsentlige fordelingsveje opretholdes.
 • Det eksisterende stinet skal sikres og udbygges.
 • I forbindelse med byudvikling vest for Godthåb skal der etableres en ny stiforbindelse vest om byen.
 • Busforbindelserne til og fra Godthåb skal fastholdes og placeres, så flest mulige har kort afstand til bussen.

Den primære adgang til Godthåb sker enten fra Skipper Clements Vej fra nord eller fra Runesvinget fra syd. Den interne trafik i byen er overordnet set bygget op omkring Ridemandsmøllevej og Tostrupvej.

Ridemandsmøllevej og Tostrupvej stammer begge tilbage fra den oprindelige vejstuktur i byen. De er begge ret smalle veje, der ikke er egnede til store trafikmængder. Tostrupvej er særlig smal.

Runesvinget fungerer idag som en form for omfartsvej syd for Godthåb. Arealerne syd for Runesvinget udlægges ikke til byudvikling i forbindelse med byudviklingsplanen for Godthåb. I byviklingsplanen for Svenstrup vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt området skal byudvikles.

Godthaab Stier Efterhoering 500

Godthåbs overordnede stistruktur

Godthåb har et godt udbygget stinet bestående af cykelstier og rekreative stier, som skal fastholdes og udvikles. Oldstien, der har forbindelse til Svenstrup og via Bjergbanestien til Nibe, er rygraden i stisystemet. Der er endvidere Ridemandsmøllestien gennem Zincksparken, der forbinder den nordlige og sydlige del af byen. Mod nord bliver fortsætter Ridemandsmøllestien i Guldbækstien, der er en trampesti langs Guldbækken til Svenstrup.

Godthaab Ridemandsmoellestien 650
Ridemandsmøllestien

Der er ligeledes interne stier gennem boligområderne i den østlige del af byen. I den centrale del af Godthåb fungerer boligvejene som stier.

Der er kun cykelsti langs en mindre del af Tostrupvej mod nord, og der er ikke plads til yderligere udbygning med cykelstier mod syd. Ved planlægning for nye boligområder vest for Tostrupvej er der særlig fokus på at sikre, at disse forsynes med stier, der leder de bløde trafikanter væk fra Tostrupvej. Nye stier kan både være mod syd til Sportvænget og ved en ny stiforbindelse, der forbinder Tostrupvej med Ridemandsmøllestien.

En god offentlig transport til og fra Godthåb bør fastholdes. Godthåb betjenes af buslinjer mod Svenstrup/Aalborg samt Ø. Hornum.

 
14-01-2019