Kommuneplan forsiden

6.2.R1 Ved Guldbækken

Mål

Forløbet af Guldbækken gennem Godthåb er et stort aktiv. Forløbet rummer store rekreative, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter. Hovedformålet med planlægningen er at bevare områdets særlige karakter og anvendelse.

Godthaab 62R1 Moellesoe
Godthåb Møllesø syd for Hammerværket
Arkitektur - Byrum og landskab

Guldbækken har gennem tiden været et vigtigt strukturerende element for byens udvikling. Området består både af skovbeplantning, åbne grønne rum og et forgrenet net af vandveje opstået i kraft af udnyttelsen af vandkraften. Der er stier og broer, der leder gennem området og over vandvejene.

Området udgør sammen med Hammerværket et bevaringsværdigt hele, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Området rummer flere bevaringsværdige kulturhistoriske bygninger og anlæg - fx. Ridemandsmølle, forsamlingshuset, Godthåb Mølledam og Ridemandsmøllesø. Byggeri, anlægsarbejde og andre indgreb, der i væsentlig grad forringer oplevelsen og kvaliteten heraf, må derfor ikke finde sted.

Flere af selve Hammerværkets bygninger er fredet; blandt andet Turbinetårnet (1894) i den nordlige ende af rammeområdet.

Beplantning langs Tostrupvej er bevaringsværdig, og den bidrager til at skabe et fint grønt vejrum.

Området omkring Ridemandsmølle er anlagt som park.

Godthaab 62R1 Ridemandsmoelle
Ridemandsmøllebebyggelsen danner et fint gårdrum

Godthaab 62R1 Forsamlingshus
Godthåb Forsamlingshus ligger med facade mod Tostrupvej
Godthaab 62R1 Turbinetaarn
Turbinetårnet i den nordlige del af området
Trafik - Veje og stier

De rekreative færdselsmuligheder i tilknytning til Guldbækken er vigtige for byen. Stiforløbet fungerer også som skolevej, og bør derfor indrettes hertil blandt andet med belysning.

Godthaab 62R1 Park
Området ved Ridemandsmølle fungerer som park med stier
14-01-2019
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger, der er nødvendige for områdets rekreative anvendelse
Arkitektur - Byrum og landskab
Om- og tilbygning, nybyggeri, anlægsarbejde og andre indgreb, der i væsentlig grad forringer områdets kulturværdier må ikke finde sted
Markant beplantning skal bevares
Bevaringsværdige enkeltbygninger, jvf. retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.