Kommuneplan forsiden

6.2.O1 Godthåb Skole

Mål

Området med den nedlagte folkeskole (Godthåb Skole) skal fortsat kunne anvendes til undervisning og andre servicefunktioner til gavn for lokalsamfundet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Som det gør sig gældende for mange af de ældre byfunktioner i Godthåb, hænger skolens opførelse tæt sammen med Zincks Fabrikker. Skolen er derfor et bevaringsværdigt kulturhistorisk spor.

Skolens bygninger opleves markante og rumskabende, når man færdes ad Tostrupvej.

14-01-2019
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning

 

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri, om- og tilbygning skal ske i respekt for områdets kulturværdier.

Bygningernes rumskabende effekt skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Tostrupvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt