Kommuneplan forsiden

6.2.B1 Tostrupvej m.m.

Mål

Målet er et naturskønt boligområde mellem skov og ådal. Langs Tostrupvej og Solskrænten lægges der vægt på at bevare bymiljøets historiske islæt.


Husene langs Tostrupvej udgør en bevaringsværdig historisk struktur.
Anvendelse

Langs Tostrupvej og Solskrænten er der mulighed for alternative anvendelser, som det er typisk for blandede landsbybebyggelser.

De alternative anvendelser kræver dog, at funktionerne kan indpasses i det historiske bymiljø og ikke medfører væsentlige miljøgener for områdets boliger.


Parcelhusene langs Pinsevej og Påskevej egner sig primært til boligformål.
Arkitektur - Byrum og landskab

Især langs Tostrupvej er der mange ældre arbejderboliger, som har historiske relationer til Hammerværket. Senere er der kommet villaer og parcelhuse til. Pinsevej og Påskevej er nyere parcelhusudstykninger. Der er en tæt grøn bykant mod nord.

Mod sydøst grænser bebyggelsen på Solskrænten op mod Guldbækken. Den attraktive beliggenhed præger dog ikke bebyggelsen. Med enkelte undtagelser er områdets huse relativt beskedne i deres udtryk. Der lægges vægt på, at ny bebyggelse i udformning og materialevalg respekterer den historiske relation til Hammerværket. Fx ved at videreføre arbejderboligernes byggestil.

Godthaab Hussolskraenten Reduceret
Bebyggelse på Solskrænten ligger smukt på skrænten over ådalen.
Trafik - Veje og stier

Tostrupvej og Solskrænten er historiske vejforløb, hvor vejføringer skal bevares.

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Langs Tostrupvej og Solskrænten også:
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal markere overgangen mellem skov og ådal.
Bebyggelse skal udformes i respekt for den historiske relation til Hammerværket.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Beplantning langs områdets afgrænsning mod nord skal bevares
Trafik - Veje og stier
Historiske vejforløb skal bevares.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt