Kommuneplan forsiden

6.2.B12 Andersens Stålvarefabrik, Døsebækparken

Mål

Planlægningens hovedformål er bevaring af kulturmiljøet omkring Andersens Stålvarefabrik. Samtidig skal området omdannes til et boligområde. Det nye boligområdes identitet skal forankres i Stålvarefabrikkens historie ved bebyggelse og rum i forskellig skala samt rekreative værdier som Døsebækken, større træer, varieret terræn og Bjergbanestien.

Anvendelse

Området kan anvendes til boligområde.

Godthaab 62H12
Andersens Stålvarefabrik - intimt vejforløb med bebyggelse i forskelling skala
Byggemuligheder

Den østlige del af området rummer den tidligere Andersens Stålvarefabrik. Her kan der primært opføres bebyggelse i op til 2 etager og enkelte steder i op til 3 etager.

I den vestlige del af området kan der opføres bebyggelse i op til 2 etager.

Arkitektur - Byrum og landskab

I den østlige del af området, langs det tidligere baneforløb, ligger en ældre bevaringsværdig industribebyggelse i 1-2 etager, Andersens Stålvarefabrik.

Fabriksområdet rummer forskellige bygningstyper: Administrations-, fabriks- og lagerbebyggelse. Bebyggelsen optræder med forskellig skala med fokus på funktionalitet.

Området ved Andersens Stålvarefabrik har kulturhistorisk værdi. Nybyggeri samt om- og tilbygning skal ske i respekt for bevaringsværdierne i området. Fx hvad angår bebyggelsens disponering, skala, udformning og materialevalg. Der er udarbejdet en kulturmiljøscreening for området.

Hele rammeområdet er samtidig præget af flere rekreative værdier i form af vandløbet Døsebæk, større træer, beplantning, et varieret terræn og Bjergbanestien, der går, hvor den gamle jernbane lå i den sydlige del af området.

En del af Døsebækken er rørlagt, og skal genåbnes i forbindelse med omdannelse af området.

Trafik - Veje og stier

Der skal etableres sammenhængende hovedstiforbindelser gennem området.

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Fritidsanlæg
Rekreative formål
*Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 45 for øvrig bebyggelse
Etager:
Max. 2 i områdets vestlige del
Max. 3 i områdets østlige del
Højde:
Max. 8,5 m i områdets vestlige del
Max 14 m i områdets østlige del.
Samlet plan for områdets omdannelse
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Om- og tilbygning, nybyggeri, anlægsarbejde m.m., der i væsentlig grad forringer områdets kulturværdier må ikke finde sted.
Værdifulde kulturmiljøer, jvf. retningslinje 5.2.1
Bevaringsværdige enkeltbygninger, jvf. retningslinie 5.2.3
Markant beplantning skal bevares
Buspladsen og adgangen til Bjergbanestien skal fremstå med markant træbeplantning.
Døsebækken skal genåbnes, hvor den er rørlagt
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt