Kommuneplan forsiden

6.2.B2 Pumpestrædet m.m.

Mål

Et attraktivt boligområde, hvor nærheden til skov- og bakkelandskabet og områdets historiske islæt er de bærende kvaliteter.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger - som fritliggende enfamiliehuse eller dobbelthuse. Anlægget mellem Lille Volstrupvej og Pumpestrædet kan kun anvendes til rekreative formål.

Godthaab Anlag Pumpestradet Reduceret
Anlæggets placering.
Rækkefølge

Områdets sydlige og østlige del er udbygget. I nord er der nye udbygningsmuligheder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Pumpestræde og Kildevej er historiske vejforløb med en blanding af ældre arbejderboliger med tilknytning til Hammerværket og nyere parcelhuse/villaer i 1-1½ etage. Disse historiske kvaliteter skal bevares.

I anlægget, nord for Pumpestræde er der spor i terrænet efter kridtgravning. Vest herfor er der en markant ældre træbeplantning. Samspillet mellem de høje træer, der også ligger højt i terrænet, og de stejle delvist bevoksede skrænter er markant. Området kan ikke bebygges, men skal tjene til rekreative formål.

Ved nybyggeri, renovering eller ombygning lægges vægt på, at man ved udformning og materialevalg tager udgangspunkt i den historiske byggestil og beliggenheden i skoven. Ydervægge kan fx udføres i blank/overfladebehandlet murværk eller af træ.

Ved boligudbygning mod vest skal bebyggelsen danne en elegant kant for byen mod skoven mod vest, Billeskoven. Den samlede bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende skovlandskab, så der med bebyggelsen og dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Desuden skal bebyggelsen underordne sig de terrænmæssige forhold på stedet. Haver og friarealer skal flettes sammen med skoven ved at have skovkarakter. Friarealer skal placeres tættest på skoven.


Eksempel på tidligere arbejderbolig til to familier som Zinck opførte i Pumpestræde
Godthaab 62B2 Nye Parcelhuse (1)
Nye parcelhuse på Sportvænget
Trafik - Veje og stier

Ved boligudbygning mod vest skal der etableres stiforbindelser mod Sportvænget, mod syd og mod områdets afgrænsning mod nord. Stierne skal fungere som skoleveje og skal være indrettet hertil eksempelvis med belysning. De bløde trafikanter ledes herved til Sportvænget og videre mod Tostrupvej og Zincksparken, og færdes således mindst muligt på Tostrupvej.

Der skal endvidere etableres gode stiforbindelse igennem området blandt andet til Anlægget mod øst og til Billeskoven mod vest.

Godthaab Sti Rammeb2 150
Principskitse for ny sti
14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ubebyggede arealer skal have skovkarakter.
Bebyggelse langs Pumpestræde og Kildevej  skal udformes i respekt for den historiske relation til Hammerværket.
Anlægget mellem Lille Volstrupvej og Pumpestrædet skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Adgangsveje fra Tostrupvej, Sportvænget og Lille Volstrupvej.
Den krumme gadestruktur med veje tilpasset landskabet bevares og videreføres ved nybyggeri under hensyntagen til oversigtsforhold.
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt