Kommuneplan forsiden

6.2.B8 Zincksvej m.m.

Mål

Området videreudvikles som et blandet boligområde med nær tilknytning til det rekreative område ved Guldbækken/Mølledammen.

Ridemandsmøllevej skal samtidig være det bymæssige centrum for Godthåb.


Langs Zincksvej ligger både nyere og ældre boligbebyggelser
Anvendelse

Området skal hovedsageligt anvendes til fritliggende enfamiliehuse, men med mulighed for indpasning af dobbelthuse, række-, kæde eller gruppehuse for at sikre et varieret boligudbud.

Der er mulighed for at placere mindre institutioner og miljøvenlige virksomheder mv. i området. De alternative anvendelser forudsætter dog, at funktionerne ikke medfører væsentlige miljøgener for områdets boliger.


Hovedanvendelsen er boliger, men der kan også integreres andre funktioner.
Godthaab 62B8 Bevaringsvaerdige Bygninger
Ridemandsmøllevej er det bymæssige centrum.
Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen langs Ridemandsmøllevejs sydligste del er en homogen landevejsbebyggelse, hvor husene er placeret i gadelinie eller med en lille forhave. Det skaber et bymæssigt gaderum, som ny bebyggelse skal medvirke til at understrege.

Hovedparten af området udgøres af parcelhusbebyggelse fra 1960'erne og 70'erne. Haverne er et betydende element i området, der således fremstår meget grønt.

Punktmæssige markante grønne indslag eller trærækker kan medvirke til at forstærke identitet og rumlig oplevelse i området, eksempelvis langs Zincksvej. Her kan en trærække lede ned mod Hammerværket.

Nærheden til Guldbækken, Ridemandsmølle Sø og Hammerværket er en kvalitet, som hæver området op over almindeligheden. Stiforbindelser og kig til områderne skal derfor sikres (jvf. illustrationsplan).

Trafik - Veje og stier

Ridemandsmøllevej og Zincksvej er historiske vejforløb, hvor vejføringen ønskes bevaret.


Ad Zincksvej er der kig til Hammerværket
14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker *
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg**
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal maks. 800 m² for dagligvarebutikker og maks. 250 m² for udvalgsvarebutikker
**Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav boliger
Max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen langs Ridemandsmøllevej skal skabe et bymæssigt gaderum.
Kig til Mølledammen, Guldbækken og Hammerværks- bebyggelsen skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Afskærmende beplantning mod Runesvinget/Guldbækvej
Området skal fremstå grønt, bl.a. med flere træer mod Zincksvej
Trafik - Veje og stier
Historiske vejforløb skal bevares.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt