Kommuneplan forsiden

6.2.B9 Danagården og Midgården

Mål

At skabe et varieret boligområde med både tæt-lav, åben-lav og etagebebyggelse.


Danagården - en ensartet gul tæt-lav bebyggelse
Anvendelse

Hovedanvendelsen er boliger som fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, række-, kæde-, gruppe- eller etagehuse.


Midgården - en ensartet rød parcelhusbebyggelse
Arkitektur - Byrum og landskab

Syd for Godthåbstien ligger en homogen parcelhusbebyggelse på Midgården i røde sten med røde tegltage og en tæt-lav bebyggelse på Danagården i 1½ etage i gule teglsten med hvide tage. Uanset hvor man befinder sig, virker facaderne på denne bebyggelse tillukkede. Det bør blødes op gennem en samlet bearbejdning af facader, indgangspartier og udearealernes disponering.

Målet er, at området som helhed virker varieret i form af homogene - men hver især forskelligartede enklaver - som knyttes sammen i en fælles struktur. Ny bebyggelse bør derfor udformes anderledes end den eksisterende - gerne både hvad angår byggestil, materialevalg og boligtyper.

Nord for Godthåbstien ligger en nyere varieret parcelhusbebyggelse både på Midgården og Danagården.


Overgangen mellem Midgården og Danagården
14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav boliger
Max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde:
Max. 8,5 m for åben-lav boliger
Max. 10 m for øvrig bebyggelse
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal karakteriseres ved homogene strukturer, som arbejdes ind i hinanden
Danagårdens lukkede karakter skal bearbejdes
Afskærmende beplantning mod Runesvinget
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejbetjening fra Runesvinget
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt