Kommuneplan forsiden

6.2.B11 Ved Skipper Clements Vej

Mål

Området skal have karakter af skov. Skovbeplantningen skal tilpasses landskabet, så der opstår lysninger, udsigtskiler og lavere liggende græsklædte arealer.

I skovens lysninger kan placeres fritliggende villaer eller dobbelthuse. Skovvillaerne skal have en udformning og udseende, der får dem til at falde naturligt ind i den omkringliggende natur.

Anvendelse

Området kan anvendes til skov og op til 40-50 skovvillaer.

Miljø

Støj fra Skytteforeningen Kimbrenes skydebane på Atletikvej i Svenstrup nordøst for Godthåb og fra råstofindvinding ved Duedal nord for Godthåb skal iagttages ved lokalplanlægning for boliger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den samlede bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende skovlandskab, så der med bebyggelsen og dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Meningen er, at bebyggelsen og dens friarealer, stier, veje og fælles arealer skal glide sammen med bevoksningen omkring husene, så området får karakter af skov. Bebyggelser til institutioner og fritidsformål skal også tilpasses områdets karakter. Bebyggelse skal underordne sig terrænet og skal placeres mindst 5 meter fra skov og skovbryn for at sikre træernes vækst.

Ubebyggede arealer omkring bebyggelse skal udlægges som skov-/naturområde med ekstensiv pleje. Friarealerne, som fx legeplads og parkeringspladser, skal indpasses med respekt for naturværdierne, hvilket også gælder fx valg af belægninger og vejprofiler.

Vigtige udsigtspunkter skal friholdes for beplantning og bebyggelse for at sikre udsigtskile mod øst og sydvest. Kilen skal visuelt skabe sammenhæng mellem de omkringliggende dalsænkninger og udsyn til bakken syd for Runesvinget.

Godthaab Udsigt B11 Img 0813 650Px
Udsigt fra området ved Skipper Clements Vej mod Flødal skov over Godthåb og ådalen
Trafik - Veje og stier

Området skal have et internt sammenhængende stinet i forlængelse af det eksisterende tilstødende stinet i Godthåb. Stinettet skal også sikre offentligheden adgang gennem området.

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/dobbelthuse)
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 15
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grundstørrelse: Min. 1.500 m²
Max. 2.500 m²
Fælles udendørs opholdsareal: Min. 15 %
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Vejledende grænseværdier for støj fra virkomheder, se retningslinje 4.1.3
Støjbelastede arealer i det åbne land (skydebane), se retningslinje 11.1.9
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal tilpasses skovomgivelserne. Bebyggelse skal placeres mindst 5 meter fra skov og skovbryn
Bebyggelse og anlæg skal underordne sig terrænet
Ubebyggede arealer skal have skovkarakter
Udsigter skal sikres, se illustrationsplan
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer
Trafik - Veje og stier
Adgangsveje fra Duedal mod øst og fra Tostrupvej mod vest.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt