Kommuneplan forsiden

6.2.B6 Øst for kirken

Mål

Målet er at skabe et mindre boligområde, hvor boligernes placering og arkitektoniske udtryk er i harmoni med kirken og dens nære omgivelser.

Anvendelse

Området skal anvendes til tæt-lav boliger (dobbelthuse).


Den nordligste del af det grønne område ved kirken kan anvendes til boliger
Arkitektur - Byrum og landskab

Ny bebyggelse skal ved dens placering, udformning og materialevalg underordne sig kirken og ikke anfægte dens visuelle betydning i området.

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 1
Højde: Max. 7 m
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal fremstå som en harmonisk helhed.
Ny bebyggelse skal underordne sig kirken.
Udvendige bygningssider på ny bebyggelse skal fremstå i blank eller overfladebehandlet murværk. Mindre bygningsdele kan udføres i andet materiale.
Området skal fremstå grønt.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Tostrupvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt