Kommuneplan forsiden

6.2.B13 Ved Oldstien

Mål

Planlægningens mål er at omdanne området til et boligområde med nærhed til rekreative kvaliteter som Guldbækken og Oldstien og til det kulturhistoriske miljø ved Hammerværket.

Anvendelse

Den fremtidige anvendelse af området er boligformål. Området rummer pt. Den gamle Brugs, der idag er ombygget til boliger og murer- og entreprenørvirksomhed med mindre erhvervsbygninger og oplag.

Godthaab 62B13
Den gamle Brugs
Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelse skal have størrelse og udformning, der harmonerer med beliggenheden tæt ved Hammerværket.

Området ligger naturskønt ved Guldbækken øst for området og engarealer mod nord og øst. Naturkvaliteterne skal indarbejdes i en samlet bebyggelsesplan. En åben karakter og kig til ådalen skal sikres. Markant beplantning på baneskråningen ved Oldstien skal bevares, hvorfor bebyggelse ikke må placeres nærmere skel mod Oldstien end 5 m i den østlige del af området.

I den nordlige del af området løber Døsebækken fra vest mod øst. En del af bækken er rørlagt, og skal genåbnes i forbindelse med omdannelse af området.

 

 

 

14-01-2019
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal: Se retningslinie 6.1.2
Samlet plan for områdets omdannelse
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Døsebækken skal genåbnes, hvor den er rørlagt
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Markant beplantning ved Oldstien skal bevares
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt