Kommuneplan forsiden

6.2.B10 Ved Guldbækken

Mål

At skabe et attraktivt og åbent boligområde med nær tilknytning til Hammerværket og Guldbækkens rekreative kvaliteter.

Beliggenheden på kanten af ådalen skaber mulighed for et boligmiljø af høj kvalitet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets naturskønne placering ved Guldbækken er grundlaget for at skabe et attraktivt boligområde. Naturkvaliteterne skal indarbejdes i en samlet bebyggelsesplan for området, der sikrer en åben karakter, og som udnytter terrænforskelle og kig til ådalen.

Bebyggelsesplanen skal kombinere træk fra Godthåbs historiske bebyggelse med mere nutidig byggestil. En mulighed kunne være at fortsætte bebyggelsesstrukturen fra Hammerværkets tørrelader langs Oldstien som rækkehuse af træ i den vestlige del af området og kombinere denne struktur med åben-lav bebyggelse, som mht. bygningshøjde og placering understreger terrænfaldet mod Guldbækken.


Ved Hammerværket ligger de røde tørrelader som "togstammer", der relaterer sig til det tidligere banelegeme.
14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lave boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2
Samlet bebyggelsesplan for området
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal have en åben og grøn karakter med kig til ådalen
Bebyggelsen skal knytte forbindelse mellem historiske byggetraditioner og nutidig formsprog
Ny bebyggelse skal som hovedregel opføres i naturmaterialer
Udvendige bygningssider skal fremstå i træ eller i blank eller overfladebehandlet murværk
Tage skal udføres i ikke reflekterende materialer
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Danagården.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt