Kommuneplan forsiden

6.2.H1 Godthåb N

Mål

Målet er, at skabe et mindre lokalt erhvervsområde.

Anvendelse

Området kan anvendes til lettere erhverv med respekt for beliggenheden nær Hammerværket og boligområder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal som helhed fremstå grønt med konsekvent anvendelse af levende hegn. Særligt gælder, at der skal etableres beplantning langs Tostrupvej i lighed med den eksisterende beplanting lang Tostrupvej syd for området.

I Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser kan der hentes inspiration og vejledning til udformning af skiltning.

Tilsvarende er der udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

Godthaab 62H1
Eksisterende erhvervsbyggeri
14-01-2019
Anvendelse
Kontor
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksted o.l.
Mindre industri
Bolig som er nødvendig for en virksomheds drift
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m

Beskyttelseslinie: Guldbækken (150 m)
Samlet plan for områdets omdannelse
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning
Der skal etableres beplantning langs Tostrupvej
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt