Kommuneplan forsiden

6.6.N3 Hasseris Skov mv.

Mål

At skabe et sammenhængende skovbælte fra fjorden til Store Restrup og det kommende store skovområde mod syd.

Anvendelse

Byrådet ønsker en sammenbinding af Restrup Skov og Hasseris Skov ved at rejse ny skov. Der skal sikres adgangs- og opholdsmuligheder i skovene for offentligheden. Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Den langstrakte skovbeplantning i Hasseris Skov er rumskabende.
Byggemuligheder

Der er mulighed for at opføre mindre bygninger, som udbygger de rekreative muligheder i området.

Miljø

Ved at etablere et sammenhængende skovforløb er det målet at skabe en spredningskorridor for dyr og planter, der naturligt hører hjemme i skoven.

Arkitektur - Byrum og landskab

Et sammenhængende skovforløb fra Hasseris Skov til Restrup Skov skal medvirke til at opdele englandskabet i et tæt bynært rum mod øst og et meget åbent landskabeligt rum mod vest.

Der er bevaringsværdige kulturspor i Restrup Skov blandt andet gravhøje.


Restrup Skov rummer allerede i dag store rekreative kvaliteter.
30-10-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmulighed for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Der kan opføres mindre bygninger til rekreative formål.
Byggelinie: 300 m til skov
Beskyttelseslinie: Fortidsminder (100 m)
Miljø
Der skal sikres en sammenhængende økologisk forbindelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Yderligere skovrejsning skal medvirke til at underbygge rumdannelsen i landskabet.
Kulturspor i Restrup Skov skal bevares.
Fritidsbebyggelse skal tilpasses beliggenhed i skov.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone