Kommuneplan forsiden

6.6.N1 Egholm

Mål

Inden for området udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde skal der værnes om områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter uden at lægge uhensigtsmæssige bindinger på landbrugsdriften. I områder udlagt til særlige værdifulde naturområder skal de særlige naturværdier beskyttes, mens der i øvrige landområder skal foretages en afvejning mellem natur- og landbrugsinteresserne.

Anvendelse

Egholm dyrkes landbrugsmæssigt, og det skal der også være mulighed for fremover. Samtidig er øen en del af det regionale kystlandskab, hvilket lægger særlige begrænsninger på byggeri og anlæg. Den vestligste del er internationalt naturbeskyttelsesområde. Det betyder fx, at der skal skabes gode vilkår for, at forårets og efterårets fugletræk kan fouragere på engene og i de lavvandede fjordområder. Målet er, at de fjordnære enge fortrinsvist benyttes til græsning.

Egholms beliggenhed i fjorden midt mellem to byområder - kun muligt at nå med båd eller færge - har bevaret øen som et helt særligt udflugtsmål for storbyens borgere. Øens rekreative rolle skal fastholdes og udvikles til gavn for både privatpersoner, institutioner og skoler.

Det skal vurderes i hvilket omfang, at de rekreative muligheder kan udvikles under hensyntagen til øboernes interesser. Fx ved en nænsom indpasning af et nye fritidsbebyggelser - som den eksisterende "Søholdt".

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Egholm har store rekreative kvaliteter

Søholdt kan være model for yderligere fritidsbebyggelse på Egholm
Arkitektur - Byrum og landskab

Egholm præges af flade strandenge, ved færgelejet er der etableret en samlet læbeplantning.

Limfjordsengenes karakteristiske landskabelige kvaliteter - vid horisont og "højt til loftet" - er noget af det særlige ved Egholm. Midt på øen fornemmer man ikke, at man er på en ø, fordi det flade åbne terræn snyder blikket. Det ser ud som om Aalborg ligger i umiddelbar forlængelse af markerne. Disse landskabelige kvaliteter skal bevares.

Bevaringsværdige enkeltbygninger skal som hovedregel bevares, og ombygninger skal foretages i respekt for det oprindelige udtryk.

Ved udformning af nye fritidsbebyggelser kan det fx være Søholdt-bebyggelsens karakter, der er udgangspunktet, hvor fritidshuse er bygget i træ.

23-11-2009
Anvendelse
Hotel/restaurant
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Landbrug
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmulighed for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Der kan opføres mindre fritidsbebyggelser på grundlag af en nærmere planlægning.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: max 6 m
Byggelinie: Min. 300 m til skov
Beskyttelseslinie: strand (300m)
Miljø
Internationalt naturbeskyttelses område
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabets åbne engkarakter skal bevares.
I tilknytning til bebyggelse kan der etableres lægivende beplantning.
Fritidshuse skal i udformning og materialevalg tilpasses landskabet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til 3. Limfjordsforbindelse, principielt angivet på illustrationsplan
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Landzone